R2księga STANDARD

R2księga – program księgowy – księga przychodów i rozchodów
1637

 • Kompletne rozliczenie z urzędem skarbowym
 • Szybkie wprowadzanie danych
 • Wszystkie wymagane ewidencje i rejestry
 • Deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe
 • Transakcje i rozliczenia walutowe

R2księga to program księgowy umożliwiający kompleksowe prowadzenie księgowości w formie księgi przychodów i rozchodów bądź ryczałtowej ewidencji przychodów. Zawiera wiele modułów dodatkowych, pozwalających na prowadzenie wszystkich wymaganych ewidencji oraz na pełne rozliczenie firmy i jej właścicieli z urzędem skarbowym.

Przy projektowaniu programu szczególny nacisk położono na szybkość wprowadzania danych bez użycia myszki. Zoptymalizowane wprowadzanie dokumentów oraz cały system kontroli umożliwia zmianę organizacji pracy – dane wprowadzać może osoba nie znająca się na księgowości, natomiast księgowy tylko sprawdza i zamyka rozliczenia. Dzięki licznym konsultacjom z ekspertami prowadzącymi biura rachunkowe program dopracowano w najmniejszych szczegółach.

W ofercie znajduje się od 2004 roku. Charakteryzuje się stosunkowo niską ceną, natychmiastowym wdrożeniem oraz prostą i intuicyjną obsługą, którą mogą szybko opanować nawet początkujący użytkownicy komputerów.

System polecany dla wszystkich firm prowadzących księgę przychodów i rozchodów lub ewidencję ryczałtową. Szczególnie polecany jako program dla biur rachunkowych.

Ewidencja przychodów i rozchodów

księga przychodów i rozchodów

 • prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów zgodnie z obowiązującym wzorem
  • zoptymalizowane, bardzo szybkie wprowadzanie danych
   z klawiatury, bez użycia myszki
  • prowadzenie księgi dla wszystkich firm, których właścicielem jest podatnik
  • automatyczne porządkowanie wpisów wg daty zdarzenia
  • wydruk wszystkich kolumn księgi na jednej kartce formatu A4
 • opcjonalne księgowanie w walutach obcych z przeliczaniem na PLN wg średnich kursów NBP
  • biblioteka walut i kursów średnich NBP
  • automatyczne pobieranie kursów ze strony internetowej NBP
 • prowadzenie ryczałtowej Ewidencji Przychodów wraz z miesięcznym rozliczeniem podatku ryczałtowego
 • prowadzenie ewidencji dochodów z najmu lub dzierżawy
 • rozbudowana biblioteka kontrahentów
  • podział kontrahentów na wielu płaszczyznach (np. dostawca, odbiorca)
  • wiele dodatkowych danych (np. telefon, e-mail)
  • historia zmian adresu kontrahenta
  • możliwość przypisania zdarzenia gospodarczego
 • księga przychodów i rozchodówbiblioteka zdarzeń gospodarczych
  • możliwość przypisania domyślnych ustawień związanych ze zdarzeniem: kolumny w księdze, stawki vat, kontraktu, terminu płatności i sposobu rozliczenia vat
 • kontrola poprawności wprowadzanych danych
  • podział wpisów na rodzaje operacji umożliwia wprowadzanie danych bez znajomości zagadnień księgowych
  • zaawansowana krzyżowa kontrola wprowadzanych kwot
  • kontrolne szczegółowe zestawienie wprowadzonych danych
 • korekta kosztów z tytułu złych długów
 • rozliczanie remanentów, wyliczanie marży
 • rozliczanie płatności wraz z naliczaniem odsetek za zwłokę
 • rozliczanie różnic kursowych przy płatnościach walutowych
 • wystawianie i drukowanie not korygujących
 • grupowanie obrotów wg dowolnych kryteriów
  • bilansowanie zdarzeń gospodarczych w dowolnym okresie
  • dzięki wbudowanym kontraktom analiza struktury przychodów i kosztów
  • możliwość generowania zestawień za lata ubiegłe

rejestr sprzedaży VATEwidencja VAT

 • rejestry sprzedaży i zakupów VAT według aktualnych wzorów
  • jednoczesne wprowadzanie danych do księgi przychodów i ewidencji VAT
  • różne sposoby rozliczenia VAT, np. wg terminu płatności lub daty zapłaty
  • ewidencja niepodlegającego odliczeniu podatku VAT od paliwa i nabycia samochodu
  • korekta VAT z tytułu złych odługów
  • wydruk wszystkich kolumn rejestrów na jednej kartce formatu A4
 • wydruk deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-12
 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych i zagranicznych (WDT, WNT, Import/Export usług, Import/Export towarów)
 • rozliczanie transakcji, dla których nabywca jest podatnikiem
 • wydruk faktur wewnętrznych na podstawie wpisu do rejestru
 • oddzielne rejestry VAT dla transakcji wewnątrzwspólnotowych
  • rejestracja sprzedaży nie podlegającej VAT dla której przysługuje odliczenie
 • wydruk deklaracji VAT-UE wraz z załącznikami VAT-UE/A i VAT-UE/B oraz deklaracji korygującej VAT-UEK
 • e-deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-12, VAT-UE, VAT-UEK
  • przygotowanie, podpisanie i wysłanie deklaracji oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO
  • wysyłka e-deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D od osób fizycznych bez podpisu elektronicznego
 • wydruk zgłoszeń VAT-R, VAT-Z, wniosków VAT-ZT, VAT-ZZ, VAT-ZP, zawiadomienia VAT-ZD oraz uzasadnienia ORD-ZU
 • historia zmian formy opodatkowania VAT (brak, miesięcznie, kwartalnie) oraz historia wysłanych e-deklaracji (e-deklaracje w programie R2fk)

Ewidencja właścicieli i wspólników

 • prowadzenie ewidencji wszystkich wspólników i ich dochodów
  • ewidencja dochodów pochodzących z obsługiwanych przez program działalności gospodarczych oraz innych przychodów
 • wydruk miesięcznych lub kwartalnych zestawień należnego podatku dochodowego wg skali lub liniowego dla właściciela lub wspólników
  • uwzględniane dochody (udziały) z wielu firm
  • możliwość zmiany udziałów w trakcie miesiąca
  • możliwość uwzględnienia przychodów z najmu
  • aktualizacja wysokości składek ZUS przez internet
 • możliwość szczegółowego ewidencjowania i rozliczania opłat składek ZUS
 • wydruk deklaracji rocznej PIT-36L, PIT-B
 • wydruk deklaracji PIT-28, PIT-28/A, PIT-28/B
  • możliwość ujęcia na deklaracji udziałów z wielu firm oraz przychodów z najmu
  • miesięczne rozliczenie podatku ryczałtowego
 • e-deklaracje PIT-36L, PIT-28
  • przygotowanie, podpisanie i wysłanie deklaracji oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO
  • wysyłka e-deklaracji od osób fizycznych bez podpisu elektronicznego
 • eksport PIT-36 do programu PITy (IPS)
 • historia zmian formy opodatkowania (miesięcznie, kwartalnie, wg skali, liniowo) oraz historia wysłanych e-deklaracji
 • wydruk formularzy identyfikacyjno-aktualizacyjnych niezbędnych w obrocie gospodarczym
  • dodatkowe wzory oświadczeń, zaświadczeń i zawiadomień składanych do urzędu skarbowego:
  • formularze zgłoszeniowe i informacyjne CEIDG-1, CEIDG-RB

ewidencja środków trwałychEwidencja środków trwałych

 • ewidencja środków trwałych, środków o niskiej wartości oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • pełna charakterystyka środka (np. dostawca, producent, dane fabryczne)
 • możliwość podziału na grupy
 • ewidencja dokumentów zakupu/sprzedaży
 • ewidencja przeprowadzonych operacji (przyjęcie, modernizacja, likwidacja)
 • wydruk karty środka trwałego, ewidencji i wykazu środków
  • wydruk spełniający wymogi w zakresie księgi przychodów i rozchodów, jak również spełniający wymogi stawiane podatnikom podatku ryczałtowego
 • generowanie planu amortyzacji według różnych metod
  • różne metody amortyzacji (jednorazowa, liniowa, degresywna, przyspieszona)
 • automatyczne naliczanie odpisów dla środka lub grupy środków
 • wydruk tabeli amortyzacyjnej
  • wydruk wszystkich kolumn tabeli na jednej kartce formatu A4
 • automatyczne generowanie dowodów wewnętrznych z odpisami

Ewidencja wyposażenia

 • ewidencja wyposażenia z podziałem na grupy
  • pełna specyfikacja pozycji wyposażenia
 • automatyczne powiązanie ewidencji z księgą przychodów

koszty przebiegu pojazdówKoszty przebiegu pojazdów

 • rozliczanie kosztów przejazdów samochodami prywatnymi
 • ewidencja przebiegu pojazdów
  • biblioteka tras z odległościami
  • aktualizacja stawek ryczałtu samochodowego przez internet
 • ewidencja faktur kosztowych
 • automatyczne generowanie dowodów wewnętrznych z kosztami przebiegów

Ewidencja dowodów wewnętrznych

 • ewidencja i ręczne wprowadzanie dowodów wewnętrznych
  • automatyczna numeracja dowodów
  • możliwość zaksięgowania na jednym dowodzie kilku kwot do różnych kolumn w księdze
  • różne szablony dowodów
 • automatyczne generowanie dowodów wewnętrznych zawierających:
  • korektę kosztów z tytułu złych długów
  • koszty przebiegu pojazdów
  • odpisy amortyzacyjne
  • okresowe zestawienie sprzedaży
  • rozliczenie różnic kursowych
  • zaliczenie w koszty podatku VAT od faktur RR, dla którego nie przysługuje prawo do odliczenia od należnego podatku VAT
 • wydruk i automatyczne wprowadzanie dowodów do księgi

moduł kasa/bankModuł kasa/bank

 • raporty kasowe RK, dokumenty wpłaty KP i wypłaty KW
  • możliwość prowadzenia jednocześnie kilku kas
  • możliwość wprowadzenia kilku raportów w obrębie jednego dnia
 • raporty bankowe dla dowolnej liczby rachunków bankowych
 • automatyczne księgowanie wpłat na podstawie wpisów do księgi
 • automatyczne księgowanie wpłat i wypłat na podstawie rozrachunków z kontrahentem
 • import płatności z systemu VideoTEL

Moduł należności i zobowiązań

 • szybki dostęp do szczegółowej ewidencji rozrachunków z kontrahentem
 • windykacja należności
  • indywidualne lub globalne wystawianie przypomnień i wezwań do zapłaty wraz z ich seryjnym wydrukiem
  • indywidualne lub globalne wystawianie not odsetkowych wraz z ich seryjnym wydrukiem
  • protokoły nieściągalności należności
 • kalkulator odsetkowy, obliczający odsetki ustawowe i podatkowe

Ewidencja przelewów

 • wydruk i ewidencjonowanie bankowych przelewów
  • nadruk treści przelewu (na gotowych formularzach różnego typu) lub pełny wydruk przelewu (na czystych kartkach papieru)
 • przelewy do ZUS i urzędu skarbowego
  • automatyczne przelewy ze składkami ZUS i podatkami PIT i VAT generowane na podstawie deklaracji
 • współpraca z całą gamą systemów bankowych
  • możliwość dostosowania programu do współpracy z dowolnym systemem bankowym

dodatkowe zalety systemuDodatkowe zalety systemu

 • wersja dla biura rachunkowego
  • możliwość obsługi wielu podmiotów,
   o różnej formie prawnej
  • możliwość korzystania ze wspólnej dla wszystkich lub wybranych firm biblioteki kontrahentów oraz zdarzeń gospodarczych
  • kontrola wprowadzania i poprawiania danych przez różnych użytkowników
  • seryjne drukowanie deklaracji VAT-7 lub seryjne wysyłanie e-deklaracji VAT-7
  • powiadamianie klientów pocztą internetową o wysokości podatków przypadających do zapłaty za dany okres
  • możliwość przesyłania wszystkich wydruków pocztą internetową w formacie HTML lub PDF
 • wersja sieciowa
  • praca w dowolnej sieci w środowisku Windows NT, 2000, XP, Vista, 7, 8
  • możliwość nadania haseł i uprawnień poszczególnym użytkownikom
 • możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe moduły
  • ujednolicone standardy pracy w programie do obsługi sprzedaży R2faktury (program do prowadzenia magazynu oraz wystawiania faktur) i systemie płacowo-kadrowym R2płatnik
  • automatyczny import faktur i rozliczeń płatności
 • możliwość inicjalizacji bazy danych na podstawie
  • pliku buforowego
  • programów Rachmistrz i Rewizor
 • automatyczny import faktur z programów Subiekt firmy Insert i KS-AOW (Apteka) firmy Kamsoft
 • zgodność z aktualnymi przepisami oraz pewność otrzymania nowej wersji uwzględniającej ich zmiany
 • wewnętrzna pomoc kontekstowa oraz porady techniczne przez telefon i w siedzibie użytkownika
 • aktualizacja programu i serwisowanie danych przez internet
  • automatyczne pobieranie parametrów naliczania ze strony producenta (np. podstawy i składki ZUS)
  • moduł zdalnego serwisowania danych wbudowany w program

Minimalne wymagania sprzętowe

 • procesor PENTIUM lub kompatybilny min. 1 GHz
 • system operacyjny Windows XP/Vista/7/8
 • min. 256 MB pamięci RAM
 • 64 MB wolnego miejsca na twardym dysku
 • stacja CD-ROM lub DVD-ROM
 • dostęp do internetu (wczytanie licencji, pobieranie aktualizacji)
 • monitor i karta graficzna o rozdzielczości 1024×768
 • drukarka laserowa lub atramentowa