R2fk STANDARD

R2fk – pełna księgowość – system finansowo-księgowy
R2fk oprogramowanie księgowe

 • Pełna księgowość w przyjaznej formie
 • Szybkie wprowadzanie danych
 • Wymagane ewidencje, rejestry, deklaracje, e-deklaracje
 • Transakcje i rozliczenia walutowe
 • Kontrola należności i zobowiązań

R2fk to system umożliwiający kompleksowe prowadzenie księgowości w formie pełnej księgowości oraz dodatkowo opcjonalnie w formie księgi przychodów i rozchodów bądź ryczałtowej ewidencji przychodów. Zawiera wiele modułów dodatkowych, pozwalających na prowadzenie wszystkich wymaganych ewidencji oraz na pełne rozliczenie firmy i jej właścicieli z urzędem skarbowym.

Przy projektowaniu programu szczególny nacisk położono na szybkość wprowadzania danych bez użycia myszki. Zoptymalizowane wprowadzanie dokumentów oraz cały system kontroli umożliwia zmianę organizacji pracy – dane wprowadzać może osoba nie znająca się na księgowości, natomiast księgowy tylko sprawdza i zamyka rozliczenia. Dzięki licznym konsultacjom z ekspertami prowadzącymi biura rachunkowe program dopracowano w najmniejszych szczegółach.

R2fk jest 4 generacją systemów do obsługi księgowości, rozwijanych od 1992 roku.  Charakteryzuje się stosunkowo niską ceną, szybkim wdrożeniem oraz prostą i intuicyjną obsługą, którą mogą szybko opanować nawet początkujący użytkownicy komputerów.

Ze względu na możliwość obsługi w jednym programie firm o różnych rodzajach księgowości (pełna, księga przychodów, ryczałt) program wydaje się być szczególnie atrakcyjną ofertą dla biur rachunkowych.

Równie interesujący może być dla firm przechodzących z księgi przychodów na pełną księgowość, gdyż ze względu na identyczny interfejs i sposób wprowadzania danych zasadniczo ułatwi rozpoczęcie pracy.

plan kontPlan kont

 • wbudowany przykładowy plan kont – można go przystosować do swojego planu lub stworzyć od początku własny plan kont
 • możliwość tworzenia kont o 8-poziomowej strukturze
 • tworzenie kont analitycznych dostawcy/odbiorcy
  • automatyczne tworzenie kont analitycznych dostawcy/odbiorcy po wpisaniu kontrahenta do biblioteki
  • ręczne utworzenie kont analitycznych dostawcy/odbiorcy zgodnie z własnym planem kont i podpięcie ich pod kontrahentów
 • bieżący dostęp do informacji o obrotach z wybranego miesiąca oraz obrotach narastająco na danym koncie
 • raporty i zestawienia: Dziennik dekretów, Analityczne zestawienie obrotów, Zestawienie obrotów i sald, Obliczenie dochodu, Rachunek zysków i strat, Bilans
 • ewidencja planowanych sald oraz rozliczanie wykonania planu – dla jednostek budżetowych

księga handlowaKsięga handlowa

 • rejestrowanie wszystkich rodzajów dokumentów: faktury VAT zakupu i sprzedaży, polecenia księgowania
  • zoptymalizowane, bardzo szybkie wprowadzanie danych z klawiatury, bez użycia myszki
 • rejestrowanie faktur eksportowych oraz importowych w walutach obcych lub w PLN
  • biblioteka walut i kursów średnich NBP
  • automatyczne pobieranie kursów ze strony internetowej NBP
 • automatyczne generowanie dekretów o zadanym schemacie w trakcie rejestrowania dokumentów, możliwość bieżącej korekty proponowanego dekretu
 • możliwość wyboru sposobu księgowania kosztów (np. księgowanie tylko na kontach zespołu 5 – przy obsłudze fundacji)
 • możliwość utworzenia dowolnych rejestrów księgowych (zakup, sprzedaż, kasa)
  • roczne lub miesięczne numerowanie dekretów niezależnie dla każdego rejestru
 • rozbudowana biblioteka kontrahentów
  • możliwość przypisania domyślnych ustawień związanych z kontrahentem: numeru konta, na którym najczęściej księgowane są faktury dla/od tego kontrahenta, stawki vat, terminu płatności i sposobu rozliczenia vat
  • podział kontrahentów na wielu płaszczyznach (np. dostawca, odbiorca)
  • wiele dodatkowych danych (np. telefon, e-mail)
  • historia zmian adresu kontrahenta
  • możliwość powiązania z kontrahentem domyślnego zdarzenia gospodarczego
 • dziennik dekretówbiblioteka zdarzeń gospodarczych
  • możliwość przypisania domyślnych ustawień związanych ze zdarzeniem: numeru konta, stawki vat, kontraktu, terminu płatności i sposobu rozliczenia vat
 • kontrola poprawności wprowadzanych danych
  • dzięki podziałowi wpisów na rodzaje operacji możliwość wprowadzania danych bez znajomości zagadnień księgowych
  • kontrolne szczegółowe zestawienie wprowadzonych danych
 • korekta kosztów z tytułu złych długów
 • rozliczanie płatności
  • przy każdym dokumencie pełna ewidencja rozrachunków z nim związanych
  • automatyczne dekretowanie różnic kursowych podczas wprowadzania zapłat do faktur
  • zestawienia przeterminowanych należności i zobowiązań grupowane wg terminów płatności lub dni po terminie
 • wystawianie i drukowanie not korygujących
 • grupowanie obrotów wg dowolnych kryteriów
  • dzięki bibliotece kontraktów i MPK możliwość analizy struktury przychodów i kosztów bez konieczności prowadzenia kont zespołu 5.
  • bilansowanie zdarzeń gospodarczych w dowolnym okresie
  • możliwość generowania zestawień za lata ubiegłe

e-deklaracje - rejestr sprzedaży VATEwidencja VAT, e-deklaracje

 • rejestry sprzedaży i zakupów VAT według aktualnych wzorów
  • jednoczesne wprowadzanie danych do księgi handlowej i ewidencji VAT
  • dodatkowe możliwości rozliczenia VAT wg terminu płatności lub daty zapłaty
  • ewidencja niepodlegającego odliczeniu podatku VAT od paliwa i nabycia samochodu
  • korekta VAT z tytułu złych długów
  • wydruk wszystkich kolumn rejestrów na jednej kartce formatu A4
 • wydruk deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-12
 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych i zagranicznych (WDT, WNT, Import/Export usług, Import/Export towarów)
 • rozliczanie transakcji, dla których nabywca jest podatnikiem
 • wydruk faktur wewnętrznych na podstawie wpisu do rejestru
 • oddzielne rejestry VAT dla transakcji wewnątrzwspólnotowych
  • rejestracja sprzedaży nie podlegającej VAT dla której przysługuje odliczenie
 • wydruk deklaracji VAT-UE wraz z załącznikami oraz deklaracji korygującej VAT-UEK
 • e-deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-12, VAT-UE, VAT-UEK
  • przygotowanie, podpisanie i wysłanie deklaracji oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO
  • wysyłka e-deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D od osób fizycznych bez podpisu elektronicznego
 • wydruk zgłoszeń VAT-R, VAT-Z, wniosków VAT-ZT, VAT-ZZ, VAT-ZP, zawiadomienia VAT-ZD oraz uzasadnienia ORD-ZU
 • historia zmian formy opodatkowania VAT (brak, miesięcznie, kwartalnie) oraz historia wysłanych e-deklaracji

e-deklaracje - rozliczenie podatku dochodowegoRozliczenie podatku dochodowego, e-deklaracje

 • rozliczenie podatku dochodowego CIT 
 • rozliczanie podatku dochodowego PIT, wg skali lub liniowego, dla osób fizycznych i wspólników spółek osobowych
 • rozliczanie podatku ryczałtowego od przychodów ewidencjonowanych dla właściciela lub wspólników
 • wydruk miesięcznych lub kwartalnych zestawień należnego podatku dochodowego
 • wydruk deklaracji rocznej CIT-8, PIT-36L, PIT-B, PIT-28 wraz z załącznikami
 • e-deklaracje CIT-8, PIT-36L, PIT-28
  • przygotowanie, podpisanie i wysłanie deklaracji oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO
  • wysyłka e-deklaracji PIT-36L, PIT-28 od osób fizycznych bez podpisu elektronicznego
 • eksport PIT-36 do programu PITy (IPS)
 • historia zmian formy opodatkowania (miesięcznie, kwartalnie, wg skali, liniowo) oraz historia wysłanych e-deklaracji
 • prognoza wysokości podatku umożliwiająca wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania (PIT-5, PIT-5L, zaliczki uproszczone) w kolejnym roku
 • wydruk formularzy identyfikacyjno-aktualizacyjnych niezbędnych w obrocie gospodarczym
  • dodatkowe wzory oświadczeń, zaświadczeń i zawiadomień składanych do urzędu skarbowego
  • formularze zgłoszeniowe i informacyjne CEIDG-1, CEIDG-RB

kasa/bankKasa/bank

 • raporty kasowe RK, dokumenty wpłaty KP i wypłaty KW, możliwość prowadzenia jednocześnie kilku kas, możliwość wprowadzenia kilku raportów w obrębie jednego dnia
 • raporty bankowe dla dowolnej liczby rachunków bankowych
 • możliwość wydruku raportów kasowych RK, dokumentów wpłaty KP i wypłaty KW w trybie znakowym na drukarce igłowej
 • automatyczne księgowanie wpłat i wypłat na podstawie rozrachunków z kontrahentem
 • automatyczne generowanie dekretów o zadanym schemacie w trakcie wprowadzania KP/KW, możliwość bieżącej korekty proponowanego dekretu
 • prowadzenie walutowych raportów bankowych i kasowych
  • płatności w walucie faktury przeliczane na PLN wg zadanego kursu
  • płatności w EUR i innych walutach za faktury wystawione w PLN (krajowe i eksportowe)
  • płatności w PLN za faktury walutowe
 • automatyczne dekretowanie różnic kursowych
 • import płatności z systemów bankowości elektronicznej (m.in. BZWBK, Multibank, PBSBank, profiPIEK, Raiffeisen, VideoTEL)

Moduł należności i zobowiązań

 • szybki dostęp do szczegółowej ewidencji rozrachunków z kontrahentem (złotówkowej i walutowej)
 • windykacja należności
  • indywidualne lub globalne wystawianie przypomnień i wezwań do zapłaty wraz z ich seryjnym wydrukiem
  • indywidualne lub globalne wystawianie not odsetkowych wraz z ich seryjnym wydrukiem
  • protokoły nieściągalności należności
 • zestawienie należności i zobowiązań na zadany dzień
 • kalkulator odsetkowy obliczający odsetki ustawowe i podatkowe

ewidencja środków trwałychEwidencja środków trwałych

 • ewidencja środków trwałych, środków o niskiej wartości oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • pełna specyfikacja (np. dostawca, producent, serwis, charakterystyka, dane fabryczne)
 • ewidencja przeprowadzonych operacji
  • wszystkie niezbędne operacje: przyjęcie, zmiana lokalizacji, zmiana osoby odpowiedzialnej, modernizacja, przeszacowanie, korekta, likwidacja, sprzedaż, przekazanie wraz z wydrukiem dokumentów OT, MT, LT, PT, WT i innych
  • ewidencja dokumentów zakupu i sprzedaży związanych z daną operacją
 • ewidencja dokumentów zakupu i sprzedaży
 • ewidencja części składowych
  • charakterystyka, dane fabryczne, dostawca, serwis, producent, dokumenty zakupu i sprzedaży
 • pełna i aktualna Klasyfikacja Środków Trwałych
  • pełna klasyfikacja zawierająca szczegółowe opisy poszczególnych pozycji
  • aktualizowana automatycznie przez internet
 • możliwość określenia osoby odpowiedzialnej i lokalizacji
  • ewidencja zmian dzięki odpowiednim operacjom
 • możliwość podziału na grupy (inne niż podział wg KŚT)
 • oddzielna amortyzacja bilansowa i podatkowa
  • możliwość wyboru środków, dla których ma być prowadzona oddzielna amortyzacja
  • niezależny plan amortyzacji i ewidencja odpisów dla obu rodzajów amortyzacji
 • generowanie planu amortyzacji
  • standardowe metody amortyzacji: jednorazowa, liniowa, degresywna, przyśpieszona 30%
  • możliwość ręcznej modyfikacji planu
  • różna częstotliwość amortyzacji: miesięczna, kwartalna, roczna
  • automatyczne przystosowywanie planu do przeprowadzonych operacji
 • automatyczne naliczanie odpisów dla środka lub grupy środków
  • ewidencja odpisów za cały okres użytkowania środka
 • automatyczne generowanie polecenia księgowania z umorzeniem środków
  • każdy środek na odrębnej lub zbiorczej analityce
  • koszty wg miejsca powstawania
 • szybka selekcja środków wg różnych kryteriów
  • wg statusu: przygotowywany, przyjęty, użytkowany, nieużytkowany (z możliwością wybrania okresu)
  • inne kryteria: KŚT, grupa, lokalizacja, osoby odpowiedzialna
 • wydruk karty środka trwałego, ewidencji i wykazu środków
  • wydruki spełniające wymogi w zakresie pełnej księgowości, księgi przychodów i rozchodów oraz ryczałtowej ewidencji przychodów
 • wydruk planu amortyzacji i tabeli amortyzacyjnej
  • wydruk wszystkich kolumn tabeli na jednej kartce formatu A4
  • możliwość wydruku tabeli i innych zestawień za poprzednie lata
 • dowolne zestawienia wg różnych kryteriów
 • rozbudowana biblioteka kontrahentów
  • pełne dane (adres, telefon, e-mail) producentów, dostawców i firm świadczących serwis

Ewidencja wyposażenia

 • ewidencja wyposażenia z podziałem na grupy
  • pełna specyfikacja (np. dostawca, producent, serwis, charakterystyka, dane fabryczne)
 • możliwość określenia osoby odpowiedzialnej i lokalizacji
 • dokumenty zakupu i sprzedaży
 • wydruk ewidencji wyposażenia

Koszty przebiegu pojazdów

 • ewidencja pojazdów prywatnych używanych do celów służbowych
 • rozliczanie kosztów przejazdów prywatnymi samochodami przez osoby fizyczne oraz właścicieli spółek osobowych
 • ewidencja przebiegu pojazdów dla celów VAT
  • biblioteka tras z odległościami
  • aktualizacja stawek ryczałtu samochodowego przez internet
 • ewidencja faktur kosztowych
 • automatyczne generowanie PK z kosztami przebiegów

Polecenia księgowania

 • ewidencja i ręczne wprowadzanie dokumentów PK
 • automatyczne generowanie PK zawierających:
  • korektę VAT z tytułu złych długów
  • korektę kosztów z tytułu złych długów
  • VAT do rozliczenia w następnych miesiącach
  • koszty przebiegu pojazdów
  • odpisy amortyzacyjne
  • przecenę płatności walutowych
 • import dekretów płacowych z programu R2płatnik
 • wydruk PK

Ewidencja przelewów

 • wydruk i ewidencjonowanie bankowych przelewów
  • nadruk treści przelewu na gotowych formularzach różnego typu
 • przelewy do ZUS i urzędu skarbowego
  • automatyczne przelewy ze składkami ZUS i podatkami PIT i VAT generowane na podstawie deklaracji
 • współpraca z całą gamą systemów bankowych
  • możliwość dostosowania programu do współpracy z dowolnym systemem bankowym

Dodatkowe zalety systemu

 • zestawienia i raporty
  • zestaw gotowych raportów i zestawień
  • modyfikacja istniejących oraz tworzenie własnych zestawień i dokumentów
  • wysyłanie wydruków e-mailem w formacie HTML lub PDF (zwykły albo podpisany cyfrowo)
  • eksport zestawień do pliku w formacie dbf, txt lub csv (akceptowany przez Microsoft Excel)
 • wersja dla biura rachunkowego (sprawdź również R2księga jako program dla biur rachunkowych)
  • możliwość obsługi wielu podmiotów o różnej formie prowadzonej księgowości: pełna księgowość, księga przychodów i rozchodów, ryczałt
  • kontrola wprowadzania i poprawiania danych przez różnych użytkowników
  • seryjne drukowanie deklaracji VAT-7 lub seryjne wysyłanie e-deklaracji VAT-7
  • powiadamianie klientów pocztą internetową o wysokości podatków przypadających do zapłaty za dany okres
 • wersja sieciowa
  • praca w dowolnej sieci w środowisku Windows NT, 2000, XP, Vista, 7, 8
  • możliwość nadania haseł i uprawnień poszczególnym użytkownikom
 • możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe moduły
  • ujednolicone standardy pracy w programie do faktur VAT (oraz prowadzenia magazynu) R2faktury, a także systemie płacowo-kadrowym R2płatnik
  • automatyczny import faktur, kasy oraz kosztów wynagrodzeń
 • możliwość inicjalizacji bazy danych na podstawie
  • programu R2księga
  • pliku buforowego
  • programów Rachmistrz i Rewizor
 • automatyczny import faktur z programów Subiekt firmy Insert i KS-AOW (Apteka) firmy Kamsoft
 • zgodność z aktualnymi przepisami oraz pewność otrzymania nowej wersji uwzględniającej ich zmiany
 • wewnętrzna pomoc kontekstowa oraz porady techniczne przez telefon i w siedzibie użytkownika
 • aktualizacja programu i serwisowanie danych przez internet
  • automatyczne pobieranie parametrów naliczania ze strony producenta (np. podstawy i składki ZUS)
  • moduł zdalnego serwisowania danych wbudowany w program

Wymagania sprzętowe

 • procesor PENTIUM lub kompatybilny min. 1GHz
 • system operacyjny Windows 8/7/Vista/XP
 • min. 512 MB pamięci RAM
 • 300 MB wolnego miejsca na twardym dysku
 • stacja CD-ROM lub DVD-ROM
 • dostęp do internetu (wczytanie licencji, pobieranie aktualizacji)
 • monitor i karta graficzna o rozdzielczości 1024×768
 • drukarka laserowa lub atramentowa