R2faktury STANDARD

R2faktury program do fakturowania
R2faktury

 • Szybkie wystawianie faktur
 • Łatwe zarządzanie magazynem
 • Rozliczanie i windykacja należności
 • Faktury i rozrachunki walutowe
 • Rozbudowany mechanizm analizy danych

R2faktury to program do faktur przeznaczony również do obsługi magazynu. Umożliwia szybkie wystawianie faktur VAT oraz ich szczegółowe rozliczanie. Prowadzi magazyn i umożliwia wystawianie wszystkich niezbędnych dokumentów magazynowych (PZ, MM, WZ, RW, PR). Umożliwia rozliczanie płatności przy pomocy raportów kasowych i bankowych. Prowadzi rozrachunki z kontrahentami, pomaga w windykacji należności oraz ogranicza obrót z nierzetelnymi kontrahentami. Umożliwia szczegółową analizę prowadzonej działalności za pomocą rozbudowanych statystyk i definiowalnych zestawień. Sporządza, drukuje i eksportuje polecenia przelewów bankowych. Dzięki modułowej konstrukcji umożliwia dobre przystosowanie do specyfiki obsługiwanej firmy.

Nasz program do faktur w ofercie znajduje się od 1999 roku. Charakteryzuje się stosunkowo niską ceną, natychmiastowym wdrożeniem oraz prostą i intuicyjną obsługą, którą mogą szybko opanować nawet początkujący użytkownicy komputerów. Większość operacji w programie można wykonać przy pomocy klawiatury, bez konieczności używania myszy.

Program sprawdza się najlepiej w małych i średnich firmach handlowych i usługowych.

program do faktur - emement magazynMagazyn

 • przyjęcia do magazynu – dokumenty PZ
 • przyjęcia do magazynu na podstawie faktur RR (od rolników ryczałtowych)
 • korekty przyjęć
  • dowolna liczba PZ korygujących do jednego PZ
 • możliwość pełnego przystosowania dokumentów do własnych potrzeb
  • możliwość zdefiniowania dowolnych dokumentów (np. Zamówienie do dostawcy, PW) i określania ich zawartości
  • możliwość pełnego dostosowania wszystkich wydruków, łącznie z możliwością określenia specjalnych wzorów PZ i WZ dla poszczególnych kontrahentów
 • wiele magazynów, przesunięcia MM
 • wydania WZ, rozchód wewnętrzny RW
 • kontrola stanów magazynowych
  • algorytm FIFO, LIFO lub konkretna dostawa
  • ilości z dokładnością do 4 cyfr po przecinku
 • automatyczne WZ do faktury
 • obliczanie marży i zysku, rozliczanie sprzedaży w cenach nabycia
  • marża obliczana wg algorytmu „na sto” lub „w stu”
  • zysk i marża mogą uwzględniać koszty transportu nie ujęte w cenie nabycia
 • filtrowanie asortymentów wg bieżących stanów magazynowych
 • inwentaryzacja
  • arkusze inwentaryzacyjne ilościowe i cenowo-wartościowe z podziałem na magazyny i grupy asortymentowe
  • wybór asortymentów z obrotami za dany okres
  • wydruk zestawienia różnic dla poszczególnych arkuszy
  • automatyczne generowanie protokołów rozbieżności PR+ i PR- korygujących stan magazynu
  • możliwość importu stanów magazynowych z kolektora danych
 • różne sposoby numerowania dokumentów
  • numerowanie roczne lub miesięczne, dowolny układ numeru, pilnowanie ciągłości numeracji
 • rozliczanie płatności za faktury zakupu
  • dowolna liczba rat
  • różne formy płatności (gotówka, przelew, czek, karta kredytowa, pobranie pocztowe, kompensata lub dowolne inne)
  • zestawienie wierzycieli
 • obsługa numerów seryjnych
  • przyjęcia oraz inne operacje magazynowe na konkretnych egzemplarzach danego asortymentu oznaczonych numerami seryjnymi
 • obsługa kontraktów
  • dokładne rozliczenie dostaw pochodzących z różnych PZ w ramach danego kontraktu (umowy, zlecenia, itp.)
 • rejestr zakupów VAT
 • eksport  faktur zakupu do programów księgowych  umożliwiający ich automatyczne zaksięgowanie w programie R2księga (księga przychodów i rozchodów) lub R2fk (system finansowo księgowy)

program do fakturowania, lista fakturSprzedaż

 • faktury VAT, faktury proforma, paragony, rachunki
 • dokumenty korygujące
  • dowolna liczba faktur korygujących do jednej faktury
 • faktury eksportowe w walutach obcych lub w PLN
  • biblioteka walut i kursów średnich NBP
  • automatyczne pobieranie kursów ze strony internetowej NBP
  • wybór rodzaju transakcji: wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, eksport towarów, eksport usług
  • automatyczne tłumaczenie faktury na język angielski lub niemiecki, a po przygotowaniu własnego tłumaczenia na dowolny inny
  • płatności w walucie przeliczane na PLN wg kursu z dnia zapłaty
  • automatyczne obliczanie różnic kursowych
 • faktury uproszczone do 450 zł brutto lub 100 EURO
 • faktury (rachunki) do transakcji, dla których nabywca jest podatnikiem z automatyczną adnotacją „odwrotne obciążenie” 
 • faktury związane z obrotem wyrobami węglowymi objętymi akcyzą
  • wystawianie, drukowanie i ewidencjonowanie faktur na wyroby węglowe dla podmiotów zwolnionych z akcyzy oraz nieposiadających zwolnienia
  • wydruk dokumentów dostawy wyrobów węglowych DWW
  • wydruk miesięcznej lub kwartalnej deklaracji AKC-WW
 • faktury związane z obrotem towarami, w których cenę wliczono KGO
  • wystawianie, drukowanie i ewidencjonowanie faktur za towary, w których cenę wliczono KGO
  • automatyczna adnotacja na wydruku faktury o jednostkowym koszcie gospodarowania odpadami zawartym w cenie asortymentu
 • e-faktury
  • cyfrowe podpisywanie faktur w formacie PDF
  • wysyłanie e-mailem podpisanych e-faktur
  • ewidencjonowanie kopii wystawionych e-faktur
  • operacje na pojedyńczych fakturach oraz seryjnie na wielu fakturach
  • drukowanie i wysyłanie e-mailem formularza zgody
 • faktury zaliczkowe
  • zamówienia od odbiorców
  • dowolna ilość faktur zaliczkowych do jednego zamówienia
  • faktura końcowa z pełnym rozliczeniem zamówienia
 • możliwość pełnego przystosowania dokumentów do własnych potrzeb
  • możliwość zdefiniowania dowolnych dokumentów (np. Zamówienie) i określania ich zawartości
  • możliwość umieszczenia na dokumentach elementów graficznych (logo firmy)
  • możliwość pełnego dostosowania wszystkich wydruków, łącznie z możliwością określenia specjalnych wzorów faktur dla poszczególnych kontrahentów
 • automatyczne wystawianie powtarzających się co miesiąc faktur z możliwością seryjnego wydruku
  • określenie daty początkowej i końcowej oraz częstotliwości wystawiania (miesiąc, tydzień)
  • automatyczne pomijanie dni wolnych i świąt
 • faktura vat z programu do fakturowaniaautomatyczna faktura do WZ
  • jedna łączna faktura do kilku WZ
 • automatyczna faktura do paragonu
  • jedna faktura do jednego lub kilku wystawionych wcześniej paragonów
 • możliwość refakturowania opłat za np. energię elektryczną
  • ceny sprzedaży z dokładnością do 4 cyfr po przecinku
 • możliwość określania cen sprzedaży na bazie cen walutowych przeliczanych na PLN wg zadanego kursu
 • szczególne ułatwienia przy fakturowaniu usług
  • opis usługi może mieć dowolną długość
  • powtarzającą się część opisu można wybierać z biblioteki asortymentów, a zmienną wpisywać bezpośrednio na fakturze
 • różne sposoby numerowania dokumentów
  • numerowanie roczne lub miesięczne, dowolny układ numeru, pilnowanie ciągłości numeracji
 • rozliczanie płatności za wystawione faktury
  • dowolna liczba rat
  • różne formy płatności (gotówka, przelew, czek, karta kredytowa, pobranie pocztowe, kompensata lub dowolne inne)
  • możliwość wyboru rachunku bankowego na jaki ma być dokonana zapłata za fakturę
  • zestawienie dłużników
 • obsługa numerów seryjnych
  • możliwość wyszczególnienia numeru seryjnego przy każdej pozycji faktury
 • rozliczanie przedstawicieli handlowych
  • zestawienie faktur wystawionych w danym okresie dla kontrahentów powiązanych z poszczególnymi przedstawicielami handlowymi
 • współpraca ze skanerem kodów kreskowych
 • obsługa drukarek fiskalnych (Posnet, Elzab i kompatybilne) oraz kas fiskalnych (Posnet Neo i kompatybilne)
  • ewidencja wszystkich urządzeń fiskalnych użytkowanych w firmie
  • zestawienia paragonów wydrukowanych na poszczególnych drukarkach fiskalnych
 • rejestr sprzedaży VAT
  • sumaryczna dzienna sprzedaż na paragony jako jedna pozycja na wydruku rejestru
 • eksport faktur sprzedaży do programów księgowych  umożliwiający ich automatyczne zaksięgowanie w programie R2księga (księga przychodów i rozchodów) lub R2fk (system finansowo księgowy)
 • statystyka firmy
  • szybkie sprawdzenie aktualnych przychodów i zysku w poszczególnych miesiącach bieżącego roku oraz dla porównania w tych samych miesiącach roku poprzedniego
  • wykresy porównujące sprzedaż z bieżącego roku z rokiem poprzednim
  • szybki wgląd w sumaryczny stan należności i zobowiązań oraz aktualny stan kasy i rachunków bankowych
  • szybkie sprawdzenie przychodów z wybranych grup lub kategorii asortymentowych

kasa/bank w programie do fakturKasa/bank

 • raporty kasowe RK, dokumenty wpłaty KP i wypłaty KW, możliwość prowadzenia jednocześnie kilku kas, możliwość wprowadzenia kilku raportów w obrębie jednego dnia
 • raporty bankowe dla dowolnej liczby rachunków bankowych
 • automatyczne księgowanie wpłat na podstawie wystawionych faktur
  • zbiorcze wpłaty z dzienną sumą sprzedaży paragonowej
 • automatyczne księgowanie wpłat i wypłat na podstawie rozrachunków z kontrahentem
 • prowadzenie walutowych raportów bankowych i kasowych
  • płatności w walucie faktury przeliczane na PLN wg zadanego kursu
  • płatności w EUR i innych walutach za faktury wystawione w PLN (krajowe i eksportowe)
  • płatności w PLN za faktury walutowe
 • eksport raportów kasowych i bankowych do programów księgowych  umożliwiający ich automatyczne zaksięgowanie w programie R2księga (księga przychodów i rozchodów) lub R2fk (system finansowo księgowy)
 • import płatności z systemów bankowości elektronicznej (m.in. VideoTEL, Raiffeisen, ProfiPIEK, Multibank)

Należności i zobowiązania

 • szybki dostęp do szczegółowej ewidencji rozrachunków z kontrahentem
  • rozrachunki walutowe
 • windykacja należności
  • indywidualne lub globalne wystawianie przypomnień i wezwań do zapłaty wraz z ich seryjnym wydrukiem
  • indywidualne lub globalne wystawianie not odsetkowych wraz z ich seryjnym wydrukiem
  • protokoły nieściągalności należności
 • możliwość nałożenia restrykcji na kontrahentów zalegających z płatnościami
 • informacja o zaleganiu w płatnościach w momencie wyboru kontrahenta na fakturę
 • zestawienia przeterminowanych płatności, lista dłużników i wierzycieli
 • kalkulator odsetkowy

Przelewy bankowe

 • wydruk i ewidencjonowanie przelewów i dowodów wpłat
 • przelewy do ZUS i urzędu skarbowego
 • współpraca z wieloma systemami bankowymi

CRM

 • ewidencja kontaktów z kontrahentem

Biblioteka kontrahentówbiblioteka kontrahentów z programu do faktur

 • pełny zestaw danych o kontrahencie
  • telefony, e-mail, www, rachunek bankowy (do przelewów), warunki współpracy (forma i termin płatności, stały rabat) i inne
 • szybki dostęp do:
  • obrotów – czyli pozycji asortymentowych zakupionych przez tego (lub od tego) kontrahenta
  • rozrachunków – czyli faktur wystawionych temu kontrahentami (lub przez tego kontrahenta) i płatności za nie
  • windykacji – czyli wystawionych temu kontrahentowi przypomnień, wezwań oraz not odsetkowych
 • informacja o restrykcjach związanych z zaległościami w płatnościach
 • grupowanie kontrahentów wg województw i innych kryteriów

Biblioteka asortymentówbiblioteka asortymentów z programu do fakturowania

 • możliwość wpisywania długich, opisowych nazw asortymentów
 • trzy różne ceny sprzedaży z dokładnością do 2 lub 4 cyfr po przecinku
 • określanie cen sprzedaży na podstawie marży w stosunku do ceny nabycia lub ceny ewidencyjnej
  • automatyczna zmiana cen sprzedaży po zmianie ceny nabycia przy kolejnych PZ
 • określanie cen sprzedaży w walucie obcej
  • globalne przeliczanie cen sprzedaży po zmianie kursu waluty
 • dane dedykowane
  • dla każdego kontrahenta można sporządzić niezależny cennik sprzedaży obejmujący wszystkie bądź tylko wybrane asortymenty z listy asortymentów lub rabaty na wybrane grupy asortymentowe oraz zdefiniować pięć dodatkowych cech, np. nazwa asortymentu, jaką posługuje się dany kontrahent, indeks, jednostka miary itp.
 • grupy i kategorie asortymentowe przydatne do zestawień
 • waga jednostkowa
 • strona www z opisem asortymentu

Dowolne zestawienia

 • szybki dostęp do statystyki na dowolny dzień: sprzedaż, stan kasy, należności i zobowiązania z podziałem na okresy, porównanie sprzedaży z analogicznym okresem poprzedniego roku, procentowy wzrost sprzedaży, wykresy
 • kilkadziesiąt gotowych zestawień sprzedaży i zakupów
 • możliwość stworzenia dodatkowych zestawień na bazie zapytań SQL
 • rozbudowany mechanizm analizy danych – w prosty sposób można wyselekcjonować dowolne pozycje (np. faktury, asortymenty, kontrahentów) spełniające zadane kryteria

statystyka programu do fakturowaniaDodatkowe zalety

 • eksport danych do programu księgowego R2księga lub R2fk
  • automatyczny eksport faktur sprzedaży oraz zakupu (PZ), a także raportów kasowych i bankowych
  • paragony lub wszystkie dokumenty gotówkowe eksportowane opcjonalnie jako sumy dzienne
  • prawidłowe księgowanie faktur wystawionych do paragonów fiskalnych
  • automatyczne rozróżnianie rodzaju transakcji (sprzedaż krajowa, eksport towarów, eksport usług itp.)
 • praca w dowolnej sieci w środowisku Windows (98, Me, NT, 2000, XP, Vista)
 • możliwość automatycznego pobierania aktualizacji programu prze internet
 • możliwość przesyłania wszystkich wydruków (m.in.: faktura, wz) e-mailem jako załącznika w formacie pdf lub html
 • możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe moduły (księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów (ryczałt), pełna księgowość (fk), płace-kadry)
 • zgodność z aktualnymi przepisami oraz pewność otrzymania nowej wersji uwzględniającej ich zmiany
 • wewnętrzna pomoc kontekstowa (instrukcja obsługi) oraz porady techniczne przez telefon, internet i w siedzibie użytkownika
 • możliwość zapoznania się bezpośrednio z poziomu programu z komunikatami serwisowymi, redagowanymi przez serwis producenta, mającymi na celu odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez klientów 
 • praca w sieci z możliwością nadania haseł i uprawnień poszczególnym użytkownikom
 • możliwość obsługi wielu firm w jednym programie

Minimalne wymagania sprzętowe

 • procesor PENTIUM lub kompatybilny min. 1 GHz
 • system operacyjny Windows XP/Vista/7/8
 • min. 512 MB pamięci RAM
 • 300 MB wolnego miejsca na twardym dysku
 • stacja CD-ROM lub DVD-ROM
 • dostęp do internetu (wczytanie licencji, pobieranie aktualizacji)
 • monitor i karta graficzna o rozdzielczości 1024×768
 • wszystkie wydruki: drukarka laserowa lub atramentowa
 • wydruki dokumentów (faktura, PZ, MM, WZ, RW, RK, KP, KW): drukarka laserowa, atramentowa lub igłowa.